Định hướng phát triển của Quận 29 Tháng Sáu 2017 9:13:21 CH
Chương trình 05/CTr-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2005 của UBND Quận 7  (17/10/2006)
Chương trình 05/CTr-UBND ngày 18 tháng 08 năm 2005 của UBND Quận 7 (17/10/2006) Tổ chức triển khai phong trào vận động nhân dân và các tổ chức hiến đất mở rộng hẻm - nâng cấp đường (2005-2010). Toàn file văn bản
Quy hoạch số 122/QH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2005 của UBND Quận 7  (04/05/2006)
Mạng lưới kinh doanh Gas trên địa bàn quận 7 giai đoạn 2005 - 2010 Toàn file văn bản
Báo cáo số 253 /BC-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2005 của UBND Quận 7  (04/05/2006)
Tình hình phát triển kinh tế giai đoạn 2000 - 2005 và Phương hướng phát triển đến năm 2010 Toàn file văn bản
Kế hoạch số 139 /KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2005 của UBND Quận 7  (04/05/2006)
Phát triển kinh tế tập thể quận 7 giai đọan 2006 – 2010 Toàn file văn bản
Chương trình số 09/CTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2005 UBND Quận 7  (27/04/2006)
Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới (Giai đoạn 2006-2010) Toàn file văn bản
Chương trình số 10/CTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2005 của UBND Quận 7  (27/04/2006)
Triển khai công tác Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình Giai đoạn 2005-2010 Toàn file văn bản
Chương trình số 08 /CTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2005  (27/04/2006)
phát triển trung tâm thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế hộ cá thể trên địa bàn quận giai đoạn 2006 - 2010 Toàn file văn bản
Chương trình số 07 /CTr-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2005 của UBND Quận 7  (27/04/2006)
phát triển đô thị gắn liền chỉnh trang môi trường xanh sạch đẹp quận 7 Toàn file văn bản
Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2005 của UBND Quận 7  (27/04/2006)
Thực hiện phát triển nhà ở trên địa bàn Quận 7 phục vụ tái định cư, chỉnh trang đô thị và người thu nhập thấp (Giai đoạn 2006 – 2010) Toàn file văn bản
Báo cáo số 241/BC-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2004 của UBND Quận 7  (27/04/2006)
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2000-2005) và chương trình công tác (2005-2010) Toàn file văn bản
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 2 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Quận 7, 15 năm xây dựng và phát triển - Phần 1 (phóng sự tài liệu 15 năm)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 1 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)
  • Sức bật từ một vùng ven - phần 2 (phim tài liệu 10 năm thành lập quận)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
5
8
Tìm kiếm