Nghị quyết số 3599/NQ-UBBC ngày 31/5/2016 của Ủy ban bầu cử quận 7, Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Nghị quyết số 2760/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 10  (28/04)
  Nghị quyết số 2759/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 9  (28/04)
  Nghị quyết số 2758/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 8  (28/04)
  Nghị quyết số 2757/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 7  (28/04)
  Nghị quyết số 2756/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 6  (28/04)
  Nghị quyết số 2755/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 5  (28/04)
  Nghị quyết số 2754/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 4  (28/04)
  Nghị quyết số 2751/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 3  (28/04)
  Nghị quyết số 2750/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 2  (27/04)
  Nghị quyết số 2749/NQ-UBBC ngày 27/4/2016 của Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận 7, Về danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 7 nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị số 1  (27/04)

 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
5
6
9
1
6
6
2
Tìm kiếm