title Lịch tiếp xúc cử tri

Kế hoạch số 92/KH-MTTQ-BTT ngày 12/06/2018 của Ban thường trực
Thứ tư, 13/06/2018, 02:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận 7 sau kỳ họp thứ 05 của tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV - Đơn vị bầu cử số 02 – quận 7

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận 7 sau kỳ họp thứ 05

của tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV - Đơn vị bầu cử số 02 – quận 7

Căn cứ Công văn số: 149/ĐĐBQH-VP ngày 08/6/2018 về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 05 Quốc hội khóa XIV.

 

Ban Thường trực UBMTTQ VN quận xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 05 với Tổ đại biểu Quốc hội - Đơn vị quận 7 như sau:

 

I.  MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

- Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV - đơn vị bầu cử số 02, quận 7 và cử tri nhằm báo cáo nội dung kỳ họp thứ 05 – Quốc hội khóa XIV.

 

- Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức và thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Liên tịch số: 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2013 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam “Về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội”.

 

II. NỘI DUNG - THÀNH PHẦN - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri:

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự hội nghị.

- Báo cáo nội dung kỳ họp thứ 05 - Quốc hội khóa XIV.

- Ý kiến của cử tri.

- Đại diện UBND quận, Tổ đại biểu Quốc hội trả lời hoặc ghi nhận ý kiến của cử tri. 

2. Thành phần tham dự:

- Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV - đơn vị bầu cử số 02;

- Thường trực Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận;

- Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy, lãnh đạo các Ban đảng Quận ủy;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND quận, Trưởng Phòng, Ban, đơn vị thuộc quận;

- Trưởng, Phó các Đoàn thể quận;

- Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN 10 phường;

- Tờ tin quận 7;

- Cử tri quận 7.

3. Thời gian-địa điểm:

Thời gian: Vào lúc 14 giờ, ngày 19 tháng 6 năm 2018 (chiều thứ ba)

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 7.

  (Đ/c số: 7B, đường Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7)

 

4. Khẩu hiệu hội nghị tiếp xúc cử tri:

 Phong chữ: nền màu xanh, chữ màu trắng như sau:

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

HỘI NGHỊ

TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ NĂM

CỦA TỔ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02

 

                                   (Quận 7, ngày 19/6/2018)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận:

- Ban thường trực chịu trách nhiệm điều hành chương trình tiếp xúc cử tri và thảo luận góp ý của cử tri tại hội nghị.

- Giao đồng chí Võ Hồng Lâm liên hệ với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 7 để chuẩn bị hội trường, giữ xe và hậu cần phục vụ hội nghị, xắp xếp chổ ngồi cho đại biểu, cơ quan chuyên môn và cử tri, dẫn chương trình và tổng hợp ý kiến cử tri tại hội nghị.

 

2. Đề nghị UBND quận 7:

- Chuẩn bị báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIV (gửi cho Tổ đại biểu quốc hội trước 03 ngày).

 

3. Đề nghị Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 7:

Phối hợp và hỗ trợ UBMTTQ VN quận 7 chuẩn bị hội trường, giữ xe phục vụ hội nghị.

 

4. Đề nghị Trung tâm văn hóa quận:

Chịu trách nhiệm trang âm tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cắt và trang trí khẩu hiệu hội nghị.

 

5. Đề nghị Ban chỉ huy Công an và Quân sự quận 7:

Có kế hoạch tổ chức bảo vệ an toàn tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

 

6. Đề nghị Liên đoàn lao động quận, Quận đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ quận 7, Hội Cựu chiến binh quận thông báo đến đoàn viên, hội viên và phân công lãnh đạo đến tham dự tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội.

7. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10 phường:

Phối hợp với UBND phường chịu trách nhiệm in, phát hành thư mời, thông báo loa mời cử tri và mời lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội ở phường dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Quốc hội sau kỳ họp thứ 05 - QHXIV - đơn vị bầu cử số 02 (quận 7).

Tác giả: BTH

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 949
Tin đã đưa