title Tin Tức Sự Kiện

Kế hoạch số 93/MTTQ-BTT ngày 12/06/2018 của Ban thường trực
Thứ tư, 13/06/2018, 01:00 SA
Cỡ chữ Màu chữ image

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09 của tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX - Đơn vị bầu cử số 7- quận 7

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09

của tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX - Đơn vị bầu cử số 7- quận 7

Căn cứ Công văn số: 282/HĐND-VP ngày 30/5/2018 về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09, Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.

Căn cứ Quy chế phối hợp về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn quận 7, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ban Thường trực UBMTTQ VN quận xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09 của Tổ đại biểu HĐND thành phố - Đơn vị bầu cử số 7 - quận 7 như sau:

 

I.  MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

- Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 9 - đơn vị quận 7 và cử tri nhằm báo cáo nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 09 - Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX.

- Hội nghị tiếp xúc cử tri tổ chức đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, phát huy tính dân chủ trong nhân dân.

 

II. NỘI DUNG - THÀNH PHẦN - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri:

- Báo cáo nội dung dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 09 của HĐND thành phố khóa IX.

- Ý kiến của cử tri.

- Đại diện UBND quận, Tổ đại biểu HĐND thành phố trả lời hoặc ghi nhận ý kiến của cử tri.

 

2. Thành phần tham dự:

- Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX - đơn vị bầu cử số 7 - quận 7

- Thường trực Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ quận;

- Lãnh đạo Ban pháp chế và Ban kinh tế-xã hội HĐND quận,

- Lãnh đạo văn phòng Quận ủy, Trưởng các Ban đảng Quận ủy;

- Lãnh đạo văn phòng HĐND-UBND và Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị thuộc quận;

- Lãnh đạo các Đoàn thể chính trị - xã hội quận;

- Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, UBND và UBMTTQVN 10 phường;

- Cử tri 10 phường.

 

3. Thời gian-địa điểm:  

- Tổ đại biểu HĐND thành phố khoá IX - đơn vị quận 7 tiếp xúc cử tri vào lúc: 08 giờ, ngày 21 tháng 6 năm 2018 (Sáng thứ năm).

- Địa điểm: Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 7.

  (Địa chỉ số: 7B, đường Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7).

 

4. Khẩu hiệu hội nghị tiếp xúc cử tri:

Phong chữ: nền màu xanh, chữ màu trắng, cụ thể như sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 09

CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX - ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 

                                            Quận 7, ngày 21/6/2018

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ủy ban mặt trận tổ quốc quận:

- Ban thường trực chịu trách nhiệm điều hành chương trình tiếp xúc cử tri và thảo luận góp ý của cử tri tại hội nghị.

- Giao đồng chí Võ Hồng Lâm liên hệ với Văn phòng HĐND-UBND quận để chuẩn bị hội trường, hậu cần phục vụ hội nghị, sắp xếp chổ ngồi cho đại biểu, cơ quan chuyên môn và cử tri, dẫn chương trình hội nghị và tổng hợp ý kiến cử tri tại hội nghị.

 

2. Đề nghị UBND quận 7:

 

- Chuẩn bị báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 – Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (gửi Tổ đại biểu trước 03 ngày).

 

3. Đề nghị Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 7:

Phối hợp và hỗ trợ UBMTTQ VN quận 7 chuẩn bị hội trường, giữ xe phục vụ hội nghị.

 

4. Đề nghị Trung tâm văn hóa quận:

Chịu trách nhiệm trang âm tại hội nghị tiếp xúc cử tri, cắt và trang trí khẩu hiệu hội nghị.

 

5. Đề nghị Ban chỉ huy Công an và Quân sự quận 7:

Tổ chức bảo vệ an toàn tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

 

6. Đề nghị Liên đoàn lao động quận, Quận đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ quận 7, Hội Cựu chiến binh quận thông báo đến đoàn viên, hội viên thuộc đơn vị đến tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri của tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố - đơn vị bầu cử số 7 – quận 7.

 

7. Đề nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 10 phường:

Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 10 phường phối hợp với UBND phường chịu trách nhiệm in, phát hành thư mời, thông báo loa mời cử tri và mời lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND, các tổ chức chính trị-xã hội ở phường dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX- đơn vị bầu cử số 07 - quận 7 trước kỳ họp thứ 09.

Tác giả: BTH

 

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 1267
Tin mới hơn