title Giới thiệu

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
Thứ ba, 11/04/2017, 17:00 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Phòng Quản lý đô thị có nhận văn bản số 1261/UBND-VP ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc cung cấp thông tin bao gồm: bài viết giới thiệu về phòng Quản lý đô thị; hình chụp tập thể đơn vị; địa chỉ họp thư điện tử Thành phố cấp; địa chỉ cơ quan; họ tên, chức vụ và số điện thoại của cấp trưởng và cấp phó để cập nhật lên trang thông tin điện tử mới của quận 7.

Về việc này, phòng Quản lý đô thị cung cấp thông tin như sau:

I. Vị trí

Phòng Quản lý đô thị quận 7 là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận 7.

Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông vận tải; có trách nhiệm hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Uỷ ban nhân dân các phường thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý.

II. Chức năng

Phòng Quản lý đô thị quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận 7 thực hiện quản lý nhà nước về: xây dựng; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phân cấp quản lý (gồm: thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão,…).

III. Nhiệm vụ

- Trình UBND Quận 7 ký ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước được giao.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

- Giúp UBND Quận 7 thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND Quận 7.

- Giúp UBND Quận 7 quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hộ và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND Quận 7 và các Sở quản lý ngành, lĩnh vực.

- Kiểm tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Quận 7.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật, theo phân công của UBND Thành phố.

- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND Quận 7.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND Quận 7 giao hoặc theo quy định của pháp luật.

IV. Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị

1. Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Đức Trí

Số điện thoại: 0982.552.090

2. Phó Trưởng phòng:

Họ và tên: Nguyễn Tuấn Khải

Số điện thoại: 0983.914.778

V. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ cơ quan: Số 7, đường Tân Phú, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM.

Số điện thoại    : 028.3785.1969 (315)

Email                : qldt.q7@tphcm.gov.vn

Trên đây là thông tin của phòng Quản lý đô thị (đính kèm ảnh tập thể, bản đồ quy hoạch của Quận và 10 phường), kính chuyển Ủy ban nhân dân quận 7 qua email q7@tphcm.gov.vn để thực hiện theo yêu cầu./.

Nơi nhận:

- VP. HĐND & UBND quận;

-Lưu:D\Quyhoach\2017\

ThongtinPQLDT.

TRƯỞNG PHÒNG

Tác giả: Gia Bảo

Nguồn: Khác

Số lượng lượt xem: 14231
Tin mới hơn
Tin đã đưa