title Phổ biến pháp luật

Tuyên truyền pháp luật về Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (18/01/2023)
Nghị quyết 170/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Tuyên truyền pháp luật về “Luật phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022” (30/12/2022)
Luật Phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 gồm 06 chương 56 điều, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, thay thế Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
Tuyên truyền pháp luật về “Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công” (30/12/2022)
Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Xuân Tình Nguyện - Lần thứ 15 năm 2023 (30/12/2022)
Tuyên truyền pháp luật về “Luật Thanh tra năm 2022 - nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra” (20/12/2022)
Luật Thanh tra được Quốc hội thông qua ngày 14/11/2022, có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 (thay thế Luật Thanh tra năm 2010) với nhiều điểm mới nổi bật giúp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra. Một số điểm mới nổi bật đó là:
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác” (13/12/2022)
Bộ Công an ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành và hệ thống thông tin khác, có hiệu lực từ ngày 19/12/2022.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải” (13/12/2022)
Ngày 29/11/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.
Tuyên truyền pháp luật về “Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải” (13/12/2022)
Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải, có hiệu lực ngày 01/02/2023.
Tuyên truyền pháp luật về “Quyết định 2228/QĐ-BTP ngày 14/11/2022 của Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp” (22/11/2022)
Ngày 14/11/2022, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2228/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.
V/v kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (22/11/2022)
Nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực trẻ em trong các khu chung cư; để nâng cao sự hiểu biết, chịu trách nhiệm trước phạm luật về các hành vi bạo lực với trẻ em.
Xem theo ngày:
Tìm