title Thông tin cần biết

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 05-06/2020 (10/02/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 05-06/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 03-04/2020 (10/02/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 03-04/2020
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 02/2020 (10/02/2020)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 02/2020
Thông báo số 27/TB-HĐTDVC ngày 03/01/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (07/01/2020)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2019 - 2020 (Đợt 2)
KẾT LUẬN THANH TRA số 5663/KL-UBND ngày 27/11/2019 của UBND quận 7 (30/12/2019)
Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị thực hiện các quy định phap luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Tây
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 49/2019 (25/12/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 49/2019
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 48/2019 (25/12/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 48/2019
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 47/2019 (13/12/2019)
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 47/2019
Công văn số 2732/PCTT-KD ngày 10/10/2019 của Công ty điện lực Tân Thuận (06/12/2019)
V/v tuyên truyền cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức điện tử
Thông báo số 5666/TB-HĐXTVC ngày 28/11/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (06/12/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7 năm 2019
Xem theo ngày:
Tìm