title Tuyển dụng công chức

Thông báo số 5989/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND quận 7 (13/01/2022)
Về nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 5702/TB-SNV của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo số 5741/TB-UBND ngày 17/12/2021 của UBND quận 7 (21/12/2021)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2021
Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20/12/2021 của Sở Nội Vụ (21/12/2021)
Về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022
Thông báo số 5057/TB-UBND-NV ngày 04/11/2020 của UBND quận 7 (09/11/2020)
Tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04/11/2020 của Sở Nội Vụ (05/11/2020)
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN NĂM 2020
Thông báo số 4944/TB-UBND ngày 02/11/2020 của UBND quận 7 (03/11/2020)
Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm học 2020 - 2021
Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (03/11/2020)
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm học 2020 - 2021
Thông báo số 4492/TB-HĐTDVC ngày 02/10/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (06/10/2020)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm học 2020 - 2021
Thông báo số 4020/TB-HĐXTVC ngày 31/08/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (01/09/2020)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2020
Thông báo số 1766/TB-UBND ngày 11/08/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (19/08/2020)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021
Xem theo ngày:
Tìm