title Tuyển dụng công chức

Thông báo số 4492/TB-HĐTDVC ngày 02/10/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (06/10/2020)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm học 2020 - 2021
Thông báo số 4020/TB-HĐXTVC ngày 31/08/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (01/09/2020)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2020
Thông báo số 1766/TB-UBND ngày 11/08/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (19/08/2020)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021
Công văn số 3631/UBND-VHTT ngày 11/08/2020 của UBND Quận 7 (19/08/2020)
V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2020 - 2021
Thông báo số 2700/TB-HĐXTVC ngày 10/06/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (03/07/2020)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Thông báo về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7. (11/06/2020)
Thông báo về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7.
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ban bồi thường GPMB Quận 7 năm 2020 (02/06/2020)
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ban bồi thường GPMB Quận 7 năm 2020
Kế hoạch số 2227/KH-UBND ngày 14/05/2020 của UBND quận 7 (20/05/2020)
V/v tuyển dụng viên chức năm 2020
Thông báo số 1766/TB-UBND ngày 16/04/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (20/04/2020)
Về kết quả trúng tuyển công chức năm 2019
Thông báo số 179/TB-BTGPMB ngày 10/03/2020 của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (23/03/2020)
Tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2020
Xem theo ngày:
Tìm