title Tuyển dụng công chức

Thông báo số 250/TB-HĐXTVC ngày 09/05/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (13/05/2022)
Về việc điều chỉnh thời gian dự thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Thông báo số 245/TB-BKTSHVC ngày 05/05/2022 của Ban kiểm tra sát hạch viên chức (05/05/2022)
Triệu tập thí sinh kỳ tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022 (vòng 2)
Thông báo số 239/TB-HĐXTVC ngày 28/04/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức (29/04/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2022
Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 14/03/2022 của UBND quận 7 (17/03/2022)
Về việc công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2021
Kế hoạch 121/KH-BTGPMB ngày 15/03/2022 của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng (17/03/2022)
Về việc tuyển dụng viên chức Ban Bồi thường GPMB quận 7 năm 2022
Thông báo số 796/TB-UBND ngày 09/03/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giao dục và Đào tạo quận 7 (10/03/2022)
Kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận năm 2021
Thông báo số 474/TB-HĐTDVC ngày 16/02/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo (16/02/2022)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2021
Thông báo số 5989/TB-UBND ngày 30/12/2021 của UBND quận 7 (13/01/2022)
Về nộp lại Phiếu đăng ký dự tuyển theo Thông báo số 5702/TB-SNV của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo số 5741/TB-UBND ngày 17/12/2021 của UBND quận 7 (21/12/2021)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2021
Thông báo số 5702/TB-SNV ngày 20/12/2021 của Sở Nội Vụ (21/12/2021)
Về Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2022
Xem theo ngày:
Tìm