title Tuyển dụng công chức

Thông báo số 5057/TB-UBND-NV ngày 04/11/2020 của UBND quận 7 (09/11/2020)
Tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020
Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04/11/2020 của Sở Nội Vụ (05/11/2020)
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN NĂM 2020
Thông báo số 4944/TB-UBND ngày 02/11/2020 của UBND quận 7 (03/11/2020)
Kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm học 2020 - 2021
Quyết định số 2760/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (03/11/2020)
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm học 2020 - 2021
Thông báo số 4492/TB-HĐTDVC ngày 02/10/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (06/10/2020)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm học 2020 - 2021
Thông báo số 4020/TB-HĐXTVC ngày 31/08/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (01/09/2020)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2020
Thông báo số 1766/TB-UBND ngày 11/08/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (19/08/2020)
Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2020 - 2021
Công văn số 3631/UBND-VHTT ngày 11/08/2020 của UBND Quận 7 (19/08/2020)
V/v phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Năm học 2020 - 2021
Thông báo số 2700/TB-HĐXTVC ngày 10/06/2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (03/07/2020)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7
Thông báo về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7. (11/06/2020)
Thông báo về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7.
Xem theo ngày:
Tìm