title Tuyển dụng công chức - Viên chức

Quyết định số 3288/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND Quận 7 (06/11/2023)
Về hủy kết quả trúng tuyển và Quyết định tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND Quận 7 (16/10/2023)
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2023
Thông báo số 5458/TB-HĐTDVC ngày 22/09/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tam Y tế Quận 7 (25/09/2023)
Danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2023
Thông báo số 5414/TB-HĐTDVC ngày 21/09/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tam Y tế Quận 7 (22/09/2023)
Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2023 (vòng 2)
Thông báo số 4790/TB-HĐTD ngày 23/08/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 (30/08/2023)
Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 21/08/2023 của UBND Quận 7 (23/08/2023)
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Thông báo số 4382/TB-UBND ngày 04/08/2023 của UBND quận 7 (09/08/2023)
Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2023
Thông báo số 4131/TB-UBND ngày 26/07/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 (27/07/2023)
Về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023 (vòng 2)
Thông báo số 4034/TB-UBND ngày 21/07/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận 7 (25/07/2023)
Hình thức phỏng vấn, thực hành kỳ tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Thông báo số 3942/TB-UBND ngày 18/07/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận 7 (19/07/2023)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 năm 2023
Xem theo ngày:
Tìm