title Tuyển dụng công chức

Thông báo số 179/TB-BTGPMB ngày 10/03/2020 của Ban bồi thường giải phóng mặt bằng (23/03/2020)
Tuyển dụng viên chức Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 năm 2020
Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 04/03/2020 của Ủy ban nhân dân quận 7 (05/03/2020)
Về việc kết quả xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2019 – 2020
Thông báo số 536/TB-HĐTDVC ngày 10/02/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (17/02/2020)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7 Năm học 2019 -2020 (Đợt 2)
Thông báo số 27/TB-HĐTDVC ngày 03/01/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (07/01/2020)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2019 - 2020 (Đợt 2)
Thông báo số 5666/TB-HĐXTVC ngày 28/11/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức quận 7 (06/12/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7 năm 2019
Thông báo số 5409/TB-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân quận 7 (20/11/2019)
Về việc tuyển dụng viên chức (Đợt 2) ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2019 - 2020
Thông báo số 719/TB-HĐXTVC ngày 06/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện quận 7 (11/11/2019)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7
Thông báo số 5163/TB-HĐXTVC ngày 01/11/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (05/11/2019)
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức Bệnh viện quận năm 2019
Thông báo số 4697/TB-HĐXTVC ngày 04/10/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức quận 7 (04/10/2019)
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 năm 2019
Thông báo số 70/TB-HĐXTVC ngày 23/09/2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm thể dục thể thao quận 7 (26/09/2019)
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7
Xem theo ngày:
Tìm