title Công bố kết luận thanh tra

KẾT LUẬN THANH TRA số 3255/KL-UBND ngày 31/08/2022 của UBND quận 7 (13/09/2022)
Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí lĩnh vực giáo dục của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 (theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)
KẾT LUẬN THANH TRA số 3253/KL-UBND ngày 31/08/2022 của UBND quận 7 (13/09/2022)
Thanh tra việc tổ chức thực hiện quản lý F0 trên địa bàn 10 phường (theo Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 20/5/2022)
KẾT LUẬN THANH TRA số 1799/KL-UBND ngày 30/05/2022 của UBND quận 7 (10/06/2022)
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại trung tâm văn hóa Quận 7 (theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)
KẾT LUẬN THANH TRA số 1726/KL-UBND ngày 24/05/2022 của UBND quận 7 (06/06/2022)
Thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành quy định pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, dân nguyện tại: Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 7, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 7 (theo Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7)
KẾT LUẬN THANH TRA số 1392/KL-UBND ngày 29/04/2022 của UBND quận 7 (12/05/2022)
Thanh tra về việc giải quyết chế độ, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn Quận 7 (đợt 3) tại Ủy ban nhân dân các phường: Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phú và Phú Mỹ (theo Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 04/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7).
KẾT LUẬN THANH TRA số 1657/KL-UBND ngày 16/04/2021 của UBND quận 7 (18/05/2021)
Về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với công trình xây dựng tại thửa 37 và thửa 512 tờ bản đồ số 19, bộ địa chính phường Phú Mỹ, Quận 7.
KẾT LUẬN THANH TRA số 2019/KL-UBND ngày 05/05/2021 của UBND quận 7 (25/10/2021)
KẾT LUẬN THANH TRA Về thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, dân nguyện tại Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng
Xem theo ngày:
Tìm