title Công bố kết luận thanh tra

KẾT LUẬN THANH TRA số 5663/KL-UBND ngày 27/11/2019 của UBND quận 7 (30/12/2019)
Về thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị thực hiện các quy định phap luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Tây
KẾT LUẬN THANH TRA số 3586/KL-UBND ngày 06/08/2019 của UBND quận 7 (23/08/2019)
Về việc thanh tra công tác tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực y tế tại đơn vị: Phòng Y tế Quận 7
KẾT LUẬN THANH TRA số 2707/KL-UBND ngày 03/06/2019 của UBND quận 7 (16/07/2019)
Về việc thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường
KẾT LUẬN THANH TRA số 2095/KL-UBND ngày 28/05/2019 của UBND quận 7 (29/05/2019)
KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về Tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông và Ủy ban nhân dân phường Bình Thuận
KẾT LUẬN THANH TRA số 5099/KL-UBND ngày 11/10/2018 của UBND quận 7 (15/10/2018)
Về thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ và thu tài trợ của trường Mầm non Sương Mai, Quận 7
KẾT LUẬN THANH TRA số 4427/KL-UBND ngày 12/09/2018 của UBND quận 7 (14/09/2018)
Về thanh tra chấp hành các quy định pháp luật liên quan giải quyết hồ sơ xin sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại UBND phường Tân Phú
Kết luận Thanh tra số 0185/KL-SKHĐT ngày 09/07/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (13/07/2018)
Việc chấp hành các quy định pháp luật: Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập kế hoạch, giao kế hoạch, bố trí vốn đầu tư phát triển; phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với Ủy ban nhân dân Quận 7
Kết luận Thanh tra số 0185/KL-SKHĐT ngày 09/07/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (13/07/2018)
Việc chấp hành các quy định pháp luật: Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập kế hoạch, giao kế hoạch, bố trí vốn đầu tư phát triển; phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với Ủy ban nhân dân Quận 7
KẾT LUẬN THANH TRA số 4427/KL-UBND ngày 12/09/2018 của UBND quận 7 (14/09/2018)
Về thanh tra chấp hành các quy định pháp luật liên quan giải quyết hồ sơ xin sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại UBND phường Tân Phú
Xem theo ngày:
Tìm