title Quy trình nội bộ giữa các cơ quan

Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 21/04/2023 của UBND Quận 7 (21/11/2023)
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 7 và Ủy ban nhân dân phường trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn Quận 7.
Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND Quận 7 (21/11/2023)
Ban hành Quy chế phân công và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo cơ chế “một cửa liên thông” thuộc lĩnh vực đất đai tại Quận 7.
Xem theo ngày:
Tìm