title Tin Tức Sự Kiện

Thông báo số 4456/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phú Mỹ (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4455/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Phú Thuận (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4454/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Phong (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4454/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Phong (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4453/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Phú (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4452/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Bình Thuận (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4451/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Quy (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4450/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Hưng (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4449/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Kiểng (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Thông báo số 4448/TB-BCT ngày 15/09/2021 của Ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 Quận 7 (17/09/2021)
Về tổng hợp đánh giá các vùng nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn phường Tân Thuận Tây (tính từ ngày 15 tháng 9 năm 2021)
Xem theo ngày:
Tìm