title Tin tức

Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 04/04/2018 của UBND Thành phố (25/05/2018)
Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ an1quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phường Bình Thuận, Quận 7 tại ô phố ký hiệu IV-14 và IV-15
Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (21/07/2015)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư phường Tân Hưng, Quận 7.
Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/1/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố (22/01/2020)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 một phần Khu dân cư phường Tân Thuận Đông, Quận 7 tại ô phố ký hiệu II-6.
Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố (26/07/2017)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư phường Tân Thuận Đông, Quận 7.
Quyết định số 6816/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (07/01/2016)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư tại phường Tân Phú, Quận 7.
Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 30/1/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (11/04/2018)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư phường Tân Quy, Quận 7 (tại lô 36 và lô 57).
Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (25/05/2018)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Quy, Quận 7 (tại lô phố ký hiệu số 9).
Quyết định số 4573/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố (27/09/2016)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 2) đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư tại phường Tân Kiểng, Quận 7.
Quyết định số 6918/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (07/01/2016)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư phường Tân Kiểng, Quận 7.
Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố (27/08/2018)
Về việc duyệt điều chỉnh cục bộ (lần 2) đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Hưng, Quận 7 tại khu đất có diện tích 155.839m2.
Xem theo ngày:
Tìm