Hoạt động của HDND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2020 (01/10/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 9/2020 (25/08/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 9/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 8/2020 (29/07/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 8/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 7/2020 (01/07/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 7/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2020 (01/06/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 5/2020 (28/04/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 5/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2020 (03/04/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2020 (27/03/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2020
Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 (24/03/2020)
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 (24/03/2020)
Về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020
Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 (24/03/2020)
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 3/2020 (02/03/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 3/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 02/2020 (10/02/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 02/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 01/2020 (30/12/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 01/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 12/2019 (04/12/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 12/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 11/2019 (31/10/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 11/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2019 (01/10/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 09/2019 (03/09/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 09/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 08/2019 (01/08/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 08/2019
Kế hoạch số 93/MTTQ-BTT ngày 12/06/2018 của Ban thường trực (13/06/2018)
Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09 của tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX - Đơn vị bầu cử số 7- quận 7
Xem theo ngày:
Xem