Hoạt động của HDND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 11/2019 (31/10/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 11/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2019 (01/10/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 09/2019 (03/09/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 09/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 08/2019 (01/08/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 08/2019
Kế hoạch số 93/MTTQ-BTT ngày 12/06/2018 của Ban thường trực (13/06/2018)
Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 09 của tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX - Đơn vị bầu cử số 7- quận 7
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 07/2019 (02/07/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 07/2019
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 02/2017 (28/03/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 02/2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 01/2017 (28/03/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 01/2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 04/2017 (28/03/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 04/2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 03/2017 (28/03/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 03/2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 08/2017 (01/08/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 08/2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2017 (03/10/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 11/2017 (02/11/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 11/2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 12/2017 (28/11/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 12/2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 1/2018 (02/01/2018)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 1/2018
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 2/2018 (30/01/2018)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 2/2018
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 3/2018 (01/03/2018)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 3/2018
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2018 (02/04/2018)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2018
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 5/2018 (02/05/2018)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 5/2018
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2018 (25/05/2018)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2018
Xem theo ngày:
Xem