Hoạt động của HDND & UBND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2020 (01/10/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 10/2020 (01/10/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 10/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 9/2020 (25/08/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 9/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 9/2020 (25/08/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 9/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 8/2020 (29/07/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 8/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 8/2020 (29/07/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 8/2020
Kỳ họp lần thứ mười hai HĐND Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (20/07/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 7/2020 (01/07/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 7/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 7/2020 (01/07/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 7/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2020 (01/06/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2020 (01/06/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 5/2020 (28/04/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 5/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2020 (28/04/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2020 (03/04/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2020 (03/04/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2020 (27/03/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 4/2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2020 (27/03/2020)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2020
Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 (24/03/2020)
Về Kế hoạch đầu tư công năm 2020
Nghị quyết số 223/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 (24/03/2020)
Về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2020
Nghị quyết số 222/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 của Hội đồng nhân dân quận 7 (24/03/2020)
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Xem theo ngày:
Xem