Hoạt động của HDND & UBND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 11/2019 (31/10/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 11/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 11 NĂM 2019 (31/10/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 11 NĂM 2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 10 NĂM 2019 (02/10/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 10 NĂM 2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2019 (01/10/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 10/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 09/2019 (03/09/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 09/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 09 NĂM 2019 (03/09/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 09 NĂM 2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 08 NĂM 2019 (01/08/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 08 NĂM 2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 08/2019 (01/08/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 08/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 07/2019 (02/07/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 07/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 07/2019 (02/07/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 07/2019
Bộ Công Thương sẽ làm rõ khối 'tài sản trăm tỷ' của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (20/05/2019)
Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH1517 ngày 17/5/2013 do UBND quận 7 cấp cho ông (bà) Đoàn Văn Tiết - Huỳnh Ngọc Bích (20/05/2019)
Quyết định số 34/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch (20/05/2019)
Quyết định số 35/QĐ-UBND Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo (20/05/2019)
Quyết định số 37/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tư pháp (20/05/2019)
Quyết định số 38/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (20/05/2019)
Quyết định số 29/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Y tế (20/05/2019)
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo (20/05/2019)
Quyết định số 27/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc phòng Nội vụ (20/05/2019)
Quyết định số 28/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Kinh tế (20/05/2019)
Xem theo ngày:
Xem