Hoạt động của HDND & UBND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 10/2023 (28/09/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 10/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 9/2023 (31/08/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 9/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 8/2023 (31/07/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 8/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 7/2023 (28/06/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 7/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2023 (29/05/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2023 (28/04/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2023 (31/03/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 4/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 3/2023 (24/02/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 3/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 02/2023 (07/02/2023)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 02/2023
Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND quận 7 (19/01/2023)
Về việc công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 01/2023 (30/12/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 01/2023
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 12/2022 (28/11/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 12/2022
Biểu đồ kết quả đánh giá hài lòng của người dân (11/11/2022)
Biểu đồ kết quả đánh giá hài lòng của người dân
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 11/2022 (01/11/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 11/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 10/2022 (28/09/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 10/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 9/2022 (30/08/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 9/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 8/2022 (30/08/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 8/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 7/2022 (04/07/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 7/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2022 (07/06/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 6/2022
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2022 (26/04/2022)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 Tháng 5/2022
Xem theo ngày:
Xem