Hoạt động của UBND

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 08 NĂM 2019 (01/08/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 08 NĂM 2019
Bộ Công Thương sẽ làm rõ khối 'tài sản trăm tỷ' của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa (20/05/2019)
Về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH1517 ngày 17/5/2013 do UBND quận 7 cấp cho ông (bà) Đoàn Văn Tiết - Huỳnh Ngọc Bích (20/05/2019)
Quyết định số 34/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tài chính - Kế hoạch (20/05/2019)
Quyết định số 35/QĐ-UBND Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo (20/05/2019)
Quyết định số 37/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Tư pháp (20/05/2019)
Quyết định số 38/QĐ-UBND, Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực trong phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (20/05/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 06 NĂM 2018 (25/05/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 06 NĂM 2018
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 07 NĂM 2018 (03/07/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 07 NĂM 2018
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 08 NĂM 2018 (02/08/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 08 NĂM 2018
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 09 NĂM 2018 (27/08/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 09 NĂM 2018
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 12 NĂM 2018 (26/11/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO UBND QUẬN 7 THÁNG 12 NĂM 2018
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 01/2019 (21/12/2018)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 01/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 02/2019 (29/01/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 02/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 03/2019 (26/02/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 03/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 05/2019 (25/04/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 05/2019
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 04/2019 (04/04/2019)
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND QUẬN 7 Tháng 04/2019
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 3 NĂM 2017 (28/03/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 3 NĂM 2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 8 NĂM 2017 (01/08/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 8 NĂM 2017
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 9 NĂM 2017 (29/08/2017)
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO QUẬN 7 THÁNG 9 NĂM 2017
Xem theo ngày:
Xem