Giới thiệu chung

Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 7 (22/09/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận 7
Chi cục Thống kê Quận 7 (21/09/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thống kê Quận 7
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN 7 (20/09/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa và Thông tin quận 7
Kho bạc Nhà nước Quận 7 (21/09/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước Quận 7
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận (18/09/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận
TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO (18/09/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 7
UBND Phường Tân Quy (15/09/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Phường Tân Quy
Chùa Long Hoa (28/03/2017)
Một địa điểm lưu giữ dấu tích lịch sử thời chống Mỹ cứu nước ở phường Phú mỹ - Quận 7. CHÙA LONG HOA MỘT ĐỊA ĐIỂM LƯU GIỮ DẤU TÍCH LỊCH SỬ THỜI CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC Ở PHƯỜNG PHÚ MỸ – QUẬN 7 Cửa vào Hầm ở trong Chùa Sau Hiệp định Giơnevơ, Mỹ đưa quân xâm chiếm vào miền Nam nước ta thế ... Một địa điểm lưu giữ dấu tích lịch sử thời chống Mỹ cứu nước ở phường Phú mỹ - Quận 7.
Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7 (18/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7
Phòng Y tế Quận 7 (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế Quận 7
Thanh tra quận (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra quận
TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Chính Trị
UBND phường Phú Thuận (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường Phú Thuận
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Quận 7 (17/07/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực Quận 7
PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN 7 (20/06/2023)
Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tư pháp
UBND Phường Tân Phong (29/03/2017)
Thực hiện công văn số 1261/UBND-VP ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân Quận 7 về việc cung cấp thông tin để cập nhật lên trang thông tin điện tử mới của quận 7, Nay Ủy ban nhân dân phường Tân Phong cung cấp thông tin để cập nhật lên trang thông tin điện tử mới của quận 7, cụ thể như sau:
PHÒNG KINH TẾ (11/04/2017)
Bài giới thiệu về phòng kinh tế
Phòng Tài Nguyên Môi Trường Quận 7 (11/04/2017)
Căn cứ công văn số 1261/UBND-VP ngày 15 tháng 03 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc cung cấp thông tin để cập nhật lên trang thông tin điện tử mới của quận 7.
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (11/04/2017)
Phòng Quản lý đô thị có nhận văn bản số 1261/UBND-VP ngày 15/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 7 về việc cung cấp thông tin bao gồm: bài viết giới thiệu về phòng Quản lý đô thị; hình chụp tập thể đơn vị; địa chỉ họp thư điện tử Thành phố cấp; địa chỉ cơ quan; họ tên, chức vụ và số điện thoại của cấp trưởng và cấp phó để cập nhật lên trang thông tin điện tử mới của quận 7.
PHƯỜNG TÂN HƯNG (05/09/2017)
Bài viết giới thiệu đôi nét về UBND phường Tân Hưng
Xem theo ngày:
Xem