Sơ đồ tổ chức

 • Hội đồng nhân dân quận 7

  • Ban kinh tế - xã hội

  • Ủy ban nhân dân quận 7

  • Ban pháp chế

  •  
   a) PHÒNG NỘI VỤ
   b) PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
   c) PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
   d) PHÒNG KINH TẾ
   e) PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG
   f) THANH TRA NHÀ NƯỚC
   g) PHÒNG Y TẾ
   h) PHÒNG VĂN HÓA – THÔNG TIN
   i) PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
   j) PHÒNG TƯ PHÁP
   k) PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   l) VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
  •  
   a) TRUNG TÂM THỂ DỤC – THỂ THAO
   b) TRUNG TÂM VĂN HÓA
   c) BỆNH VIỆN
   d) TRUNG TÂM Y TẾ
   e) BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
   f) BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
   g) TRƯỜNG HỌC MẪU GIÁO, MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC
   h) CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
  •  
   a) CÔNG AN
   b) BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ
   c) ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 7B
   d) KHO BẠC NHÀ NƯỚC
   e) CHI CỤC THUẾ
   f) CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
   g) TÒA ÁN NHÂN DÂN
   h) VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
   i) BẢO HIỂM XÃ HỘI
   j) CHI CỤC THÚ Y
   k) ĐỘI THANH TRA ĐỊA BÀN
   l) VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
  •  
   a) UBND P.TÂN THUẬN ĐÔNG
   b) UBND P.TÂN THUẬN TÂY
   c) UBND P.PHÚ THUẬN
   d) UBND P.PHÚ MỸ
   e) UBND P.BÌNH THUẬN
   f) UBND P.TÂN PHÚ
   g) UBND P.TÂN KIỂNG
   h) UBND P.TÂN HƯNG
   i) UBND P. TÂN QUY
   j) UBND P. TÂN PHONG