Sự kiện

Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Từ: Thứ bảy, 22/12/2018, 08 : 00
Đến: Thứ hai, 31/12/2018, 08 : 30
Tài liệu đính kèm: 992-STTTT-CNTT.signed (1).pdf
Địa điểm: TP HCM
Từ: Thứ tư, 03/01/2018, 08 : 00
Đến: 00 : 00
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm
Địa điểm: TP.Hồ Chí Minh
Từ: Thứ bảy, 19/05/2018, 00 : 00
Đến: 00 : 00
Tài liệu đính kèm: Không có tài liệu đính kèm