Thông tin tuyên truyền

title Phổ biến pháp luật

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” tại Quận 7
Thứ hai, 18/07/2022, 15:40 CH
Cỡ chữ Màu chữ image

Nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị quận năm 2022, Trung tâm Chính trị Quận 7 kết hợp với trường Đại học Nội vụ Hà Nội phân hiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng là Thủ trưởng của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; Cán bộ chủ chốt tại phường; Cán bộ, công chức phường thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật, có 128 học viên tham dự lớp bồi dưỡng trong 02 ngày 13/7/2022 và 15/7/2022.

Lớp bồi dưỡng cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng như các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng; phòng, ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng; trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng... và những vấn về cơ bản về giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong đó nêu rõ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng và các giải pháp thực hiện trong văn kiện đại hội XIII về phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam

Trung tâm Chính trị Quận 7 và các đơn vị tổ chức lớp mong muốn các học viên sau khi tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng sẽ góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân và người đứng đầu cơ quan, đơn vị sẽ nhận thức được trách nhiệm của mình trong công tác, phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị./.

 

Hình ảnh buổi tổ chức lớp nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Quận 7

 

Nguồn: Ban biên tập

Số lượng lượt xem: 335