HĐND
Quyết định số 33/QĐ-HĐND ngày 27/02/2019 của HĐND quận 7 (01/03/2019 )
Ban hành Quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư của Hội đồng nhân dân Quận

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 03/2019 (26/02/2019 )
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 03/2019

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 02/2019 (29/01/2019 )
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 02/2019

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 01/2019 (21/12/2018 )
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND QUẬN 7 Tháng 01/2019

LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 12/2018 (26/11/2018 )
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 12/2018

LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 9/2018 (27/08/2018 )
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 9/2018

LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 8/2018 (02/08/2018 )
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 8/2018

LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 7/2018 (03/07/2018 )
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 7/2018

LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2018 (25/05/2018 )
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 6/2018

LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 5/2018 (02/05/2018 )
LỊCH TIẾP DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND QUẬN 7 Tháng 5/2018

len-dau-trang
xuong-cuoi-trang