Dự án trong ngân sách


Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND quận 7

Về công bố công khai điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2017 của Quận 7

Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND quận 7

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận năm 2019 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quận 7 quyết định)

Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND quận 7

Về việc công bố công khai tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 3) và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án

Quyết định số 4403/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND quận 7

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách quận năm 2019 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân quận 7)

Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND quận 7

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của Quận 7

Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND quận 7

Về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017của Quận 7

Công văn số 4410/UBND-TCKH ngày 17/08/2017 của UBND quận 7

Về việc thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính

Tin tức đã đưa
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang