Dự án trong ngân sách


Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 của UBND quận 7

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của Quận 7

Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND quận 7

Về công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017của Quận 7

Công văn số 4410/UBND-TCKH ngày 17/08/2017 của UBND quận 7

Về việc thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính

Tin tức đã đưa
len-dau-trang
xuong-cuoi-trang