Tuyển dụng công chức
Quyết định số 4457/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND quận 7 (28/12/2018 )
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2018

Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND quận 7 (28/12/2018 )
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7 năm 2018

Quyết định số 4406/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND quận 7 (26/12/2018 )
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 7 năm 2018

Quyết định số 4405/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND quận 7 (26/12/2018 )
Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7 năm 2018

Thông báo số 6271/TB-HĐXTVC ngày 11/12/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (14/12/2018 )
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7

Thông báo số 6272/TB-HĐXTVC ngày 11/12/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (14/12/2018 )
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7

Thông báo số 5964/TB-HĐXTVC ngày 26/11/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (29/11/2018 )
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7

Thông báo số 5962/TB-HĐXTVC ngày 26/11/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (29/11/2018 )
Kết quả kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa Quận 7

Thông báo số 274/TB-HĐXTVC ngày 12/11/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (14/11/2018 )
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế Quận 7 năm 2018

Thông báo số 873/TB-HĐXTVC ngày 07/11/2018 của Hội đồng xét tuyển viên chức (08/11/2018 )
Về thời gian, địa điểm và lịch kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Bệnh viện Quận 7