Công bố kết luận thanh tra
KẾT LUẬN THANH TRA số 5099/KL-UBND ngày 11/10/2018 của UBND quận 7 (15/10/2018 )
Về thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn thu theo thỏa thuận, thu hộ - chi hộ và thu tài trợ của trường Mầm non Sương Mai, Quận 7

KẾT LUẬN THANH TRA số 4427/KL-UBND ngày 12/09/2018 của UBND quận 7 (14/09/2018 )
Về thanh tra chấp hành các quy định pháp luật liên quan giải quyết hồ sơ xin sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ tại UBND phường Tân Phú

Kết luận Thanh tra số 0185/KL-SKHĐT ngày 09/07/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (13/07/2018 )
Việc chấp hành các quy định pháp luật: Về lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; lập kế hoạch, giao kế hoạch, bố trí vốn đầu tư phát triển; phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển; quản lý, thực hiện dự án đầu tư đối với Ủy ban nhân dân Quận 7