Cải cách hành chính
Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND quận 7 (04/06/2019 )
Về triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân quận 7 và phân công công tác Thành viên Ủy ban nhân dân quận 7 nhiệm kỳ 2015 – 2020

Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND quận 7 (04/06/2019 )
Về việc sửa đổi và bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Quận 7

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND quận 7 (04/06/2019 )
Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bản tin cải cách hành chính số 19/2019 (31/05/2019 )
Bản tin cải cách hành chính số 19/2019

Bản tin cải cách hành chính số 17/2019 (31/05/2019 )
Bản tin cải cách hành chính số 17/2019

Bản tin cải cách hành chính số 18/2019 (31/05/2019 )
Bản tin cải cách hành chính số 18/2019

Bản tin cải cách hành chính số 16/2019 (31/05/2019 )
Bản tin cải cách hành chính số 16/2019

Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 của UBND quận 7 (31/05/2019 )
Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND Thành phố (31/05/2019 )
Về ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố (31/05/2019 )
Về giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố